ระบบข้อสอบออนไลน์(VIP)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เกณฑ์ใหม่ (ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 02066/ว15 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563)

ข้อสอบภาค ก.

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 200 คะแนน

2.ทักษะภาษาอังกฤษ (50คะแนน)

3.ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (50 คะแนน)

ข้อสอบภาค ข.

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 200 คะแนน

มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน(75 คะแนน)

ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา(25 คะแนน)

>>กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

>>แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก