คำถามเรียงประโยค ข้อ 3

จงจัดเรียงข้อความต่อไปนี้ให้ได้ความ