1
visibility

จงเรียงลําดับประโยคตามลําดับที่ถูกต้อง

1. I prefer cola.

2. Do you prefer cola or orange juice?

3. I prefer orange juice. What about you?

  • 2- 3-1

  • 1- 2-3

  • 3- 2-1

  • 3- 1-2

เฉลย  2- 3-1


เรียงลำดับได้ดังนี้

2. Do you prefer cola or orange juice? ระหว่างโคล่ากับน้ําส้ม คุณชอบอะไรมากกว่า

3. I prefer orange juice. What about you? ฉันชอบน้ําส้มมากกว่า แล้วคุณล่ะ

1. I prefer cola. ฉันชอบโคล่ามากกว่า

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก