1
visibility

I have enough time to get to the meeting in Bangkok. Therefore,_________.

  • I probably won’t take the early train tomorrow

  • I won’t take probably the early train tomorrow

  • I won’t take the early train probably tomorrow

  • I won’t take the probably early train tomorrow

เฉลย  I probably won't take the early train tomorrow.


 

ประโยคนี้เราใช้ probably ทําหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์แสดงความถี่ในการกระทํา แต่ในประโยคมี กริยาช่วยในรูปปฏิเสธจึงวางไว้หน้ากริยาช่วย

won’t I have enough time to get to the meeting in Bangkok. Therefore,  I probably won't take the early train tomorrow.  มีความหมายว่า “ฉันมีเวลาพอที่จะไปประชุมในกรุงเทพ ดังนั้นพรุ่งนี้ฉันอาจจะไม่ต้องไปรถไฟแต่เช้า”