1
visibility

We all know that_____. He is now working for FRINK Company.

  • Smith, the company’s first president, was a financial genius

  • the company’s first president, Smith, was a financial genius

  • the company’s first president, Smith was a financial genius

  • the company’s, Smith, first president, was a financial genius

เฉลย   Smith, the company's first president, was a financial genius


เป็นการใช้ เครื่องหมาย , (comma) หน้าและหลังข้อความที่บอกรายละเอียดของคํานามข้างหน้า เพื่อขยายความคํานามตัวนั้นให้ชัดเจนขึ้น ,

the company's first president, ,ประธานคนแรกของบริษัท, ซึ่งเป็นข้อมูลรายละเอียดของ Smith เป็นการขยายความเพื่อให้รู้จัก Smith ชัดเจนขึ้น

We all know that Smith, the company's first president, was a financial genius. He is now working for FRINK Company. มีความหมายว่า “พวกเราทั้งหมดรู้จัก Smith ประธานคนแรกของบริษัท ที่เป็นอัจฉริยะทางการเงิน ตอนนี้เขาทํางานให้กับบริษัท FRINK”