1
visibility

Emma : What do you do in your free time?

Carl : I like reading and watching movie.

Emma : I like baking.

  • How do you do?

  • What are you doing?

  • What about you?

  • What do you do?

เฉลย What about you? แปลว่า แล้วคุณล่ะ


อธิบาย

เอมม่า : คุณทําอะไรเวลาว่าง

คาร์ล : ฉันชอบอ่านหนังสือและดูหนัง ……………………………

เอมม่า : ฉันชอบทําขนม

คาร์ลตอบมาแล้วว่า เวลาว่างคืออ่านหนังสือและดูหนัง จึงอยากถามเอมม่ากลับบ้าง ว่า เอมม่าชอบทําอะไร จึงใช้ “แล้วคุณล่ะ, What about you?” นอกจากนี้ยังสามารถ ใช้ How about you? ได้เช่นกัน

What about you? กับ How about you? จะใช้ในการถามเรื่องราวที่กําลังพูดถึง อยู่กับอีกฝ่ายว่าในเรื่องที่คุยกันนั้นอีกฝ่ายเป็นอย่างไร

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก