1
visibility

ข้าว : สี    ⇒   ? : ?

  • รถยนต์ : น้ํามัน

  • รถไฟ : ราง

  • มะพร้าว : ขูด

  • องุ่น : พวง

เฉลย มะพร้าว : ขูด


เพราะถ้าจะเอาข้าวไปใช้หุงต้มต้องสี เสมือนกับถา้จะเอามะพร้าวไปใช้ทาํอาหารต้องขูดก่อน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก