1
visibility

ดู : เห็น ⇒    ?     :    ?    

  • ดม  :  หอม

  • ชิม  :  รส

  • หู  :  เสียง

  • ฟัง  :  ได้ยิน

เฉลย  ฟัง : ได้ยิน


เพราะการมองดูทำให้เห็น เสมือนกับการฟังทำให้ได้ยินเสียง

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก