1
visibility

   ?    : เรือ ⇒ พวงมาลัย : รถยนต์

  • ใบพัด

  • คนขับ

  • ลำเรือน

  • หางเสือ

เฉลย หางเสือ


เพราะคําแรกเป็นส่วนประกอบของคําหลังที่มีหนา้ที่บงัคับให้ไปในทิศทางที่ต้องการ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก