1
visibility

หน่วยงานใดไม่ได้ถูกกำหนดให้มีสิทธิจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ

  • มหาวิทยาลัยเอกชน

  • สถานศึกษาของรัฐ และเอกชน

  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • สถาบันศาสนา

เฉลย มหาวิทยาลัยเอกชน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก