1
visibility

จงจัดเรียงข้อความต่อไปนี้ให้ได้ความต่อเนื่องกันอย่างถูกต้อง

1. อนึ่ง จะให้ขงเบ้งรู้ว่าเรามีความรักและความเพียรเป็นอันมาก

2. ก็ย่อมประกอบด้วยความอุตส่าห์จึงจะได้

3. ซึ่งตัวท่านกลัวแต่ความลำบาก ทนหนาวมิได้ ก็ให้เร่งกลับไปในเมืองเถิด

4. ซึ่งเราทรมานกายมาทั้งนี้ ก็ปรารถนาจะให้ขงเบ้ง

5. อันธรรมดาจะปรารถนาของดี

  • 1-2-5-4-3

  • 3-4-5-2-1

  • 4-5-2-3-1

  • 5-2-4-1-3

ตอบ 5-2-4-1-3

อธิบาย สามารถเรียงลำดับได้ดังนี้

อันธรรมดาจะปรารถนาของดี

ก็ย่อมประกอบด้วยความอุตส่าห์จึงจะได้

ซึ่งเราทรมานกายมาทั้งนี้ ก็ปรารถนาจะให้ขงเบ้ง

อนึ่ง จะให้ขงเบ้งรู้ว่าเรามีความรักและความเพียรเป็นอันมาก

ซึ่งตัวท่านกลัวแต่ความลำบาก ทนหนาวมิได้ ก็ให้เร่งกลับไปในเมืองเถิด

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก