1
visibility

ข้อใดเป็นลำดับที่ 3 เมื่อเรียงได้สมบูรณ์

  • นโยบายประชานิยมหลายอย่างของรัฐบาลปัจจุบันก็มีส่วนทำให้เกิดปัญหาสังคม

  • แต่อ้างว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม จึงส่งเสริมการก่อหนี้และตามใจกิเลสของคน

  • เพราะเป็นนโยบายทุนนิยมเต็มตัว ส่งเสริมการใช้จ่ายหรือการบริโภคของประชาชน แม้จะเป็นการใช้จ่ายเกินตัว

  • คือความโลภ ความเห็นแก่ตัวและส่งเสริมโมหะคือ การมอมเมาด้วยอบายมุขต่างๆ

 

เฉลย แต่อ้างว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม จึงส่งเสริมการก่อหนี้ และตามใจกิเลสของคน

สามารถเรียงได้ดังนี้

1. นโยบายประชานิยมหลายอย่างของรัฐบาลปัจจุบันก็มีส่วนทำให้เกิดปัญหาสังคม

2. เพราะเป็นนโยบายทุนนิยมเต็มตัว ส่งเสริมการใช้จ่ายหรือการบริโภคของประชาชน แม้จะเป็นการใช้จ่ายเกินตัว

3. แต่อ้างว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม จึงส่งเสริมการก่อหนี้ และตามใจกิเลสของคน

4. คือความโลภ ความเห็นแก่ตัว และส่งเสริมโมหะ คือ การมอมเมาด้วยอบายมุขต่างๆ

 

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก