1
visibility

จงจัดเรียงข้อความต่อไปนี้ให้ได้ความต่อเนื่องกันอย่างถูกต้อง

1. สมาธิคือการตั้งมั่นแห่งจิต

2. การสำรวมใจให้แน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ

3. ทางศาสนาหมายถึงการทำจิตใจให้หยุดนิ่งอยู่ในอารมณ์อย่างเดียว

4. สมาธิที่จะพูดถึงในที่นี้ ต้องการเพียงอย่างง่ายๆ หมายเอาเฉพาะความตั้งใจ

  • 1-2-3-4

  • 1-3-4-2

  • 4-2-1-3

  • 1-3-2-4

ตอบ 1-3-2-4

เฉลย สามารถเรียงลำดับได้ดังนี้

สมาธิคือการตั้งมั่นแห่งจิต

ทางศาสนาหมายถึงการทำจิตใจให้หยุดนิ่งอยู่ในอารมณ์อย่างเดียว

การสำรวมใจให้แน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ

สมาธิที่จะพูดถึงในที่นี้ ต้องการเพียงอย่างง่ายๆ หมายเอาเฉพาะความตั้งใจ

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก