1
visibility

ข้อใดเป็นลำดับที่ 1 เมื่อเรียงเสร็จสมบูรณ์

  • จะโทษสถาบันศาสนาและครอบครัวแต่เพียงด้านเดียวคงจะไม่ได้

  • แต่ปัญหาสังคม ปัญหาคุณธรรมหรือจริยธรรม คงจะแยกไม่ออกจากปัญหาการเมืองและปัญหาเศรษฐกิจ

  • การที่ผู้นําประเทศแสดงความห่วงใย ในปัญหาคุณธรรมและจริยธรรมย่อมเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดี

  • เพราะพฤติกรรมทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาสังคมมากมาย

เฉลย สามารถเรียงได้ดังนี้

1. การที่ผู้นําประเทศแสดงความห่วงใย ในปัญหาคุณธรรมและจริยธรรมย่อมเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดี

2. แต่ปัญหาสังคม ปัญหาคุณธรรมหรือจริยธรรม คงจะแยกไม่ออกจากปัญหาการเมืองและปัญหาเศรษฐกิจ

3. จะโทษสถาบันศาสนาและครอบครัวแต่เพียงด้านเดียวคงจะไม่ได้

4. เพราะพฤติกรรมทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาสังคมมากมาย

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก