1
visibility

จงอ่านเงื่อนไขต่อไปนี้แล้วตอบคําถาม

1. หนังสือ 20 เล่ม จัดเรียงอยู่บนหิ้งหนังสือขนาด 4 ชั้นๆ ละจำนวนเท่าๆ กัน

2. มีหนังสืออยู่ 3 ประเภท คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

3. หนังสือวิทยาศาสตร์มีจำนวน 2 เท่าของคณิตศาสตร์

4. มีหนังสือวิทยาศาสตร์อยู่บนหิ้งทุกชั้นอย่างน้อยชั้นละ 1 เล่ม

5. หนังสือคณิตศาสตร์ทั้ง 4 เล่ม อยู่บนหิ้งชั้นที่สอง

6. หิ้งชั้นที่สามและสี่ มีหนังสือวิทยาศาสตร์จำนวนชั้นละเท่าๆ กัน

7. ไม่มีชั้นใดวางหนังสือเพียงประเภทเดียว

ข้อสรุปที่ 1 หนังสือคณิตศาสตร์มีจำนวนทั้งสิ้น 4 เล่ม

ข้อสรุปที่ 2 หนังสือวิทยาศาสตร์มีจำนวนเทา่กันกับหนังสือภาษาอังกฤษ

  • ข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข

  • ข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

  • ข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อนไข

  • ข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งเป็นจริง หรือไม่จริง หรือไม่แน่ชัด ซึ่งข้อสรุปทั้งสองไม่ซ้ำกัน

เฉลย  ข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข

เพราะ ข้อสรุปที่ 1 จริง

ข้อสรุปที่ 2 จริง

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก