1

ข้อใดเป็นตัวกำหนดทิศทางหรือเป้าหมายของการเรียน ให้ผู้เรียนรู้ว่าต้องการอะไร จะสอนและประเมินอย่างไร

  • ตัวชี้วัด

  • คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  • มาตรฐานการเรียนรู้

  • สมรรถนะสำคัญ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก