1

เทคนิคการปกครองชั้นเรียนของครูยึดหลักธรรมใดสำคัญที่สุด

  • อริยสัจ 4

  • พรหมวิหาร 4

  • สังคหวัตถุ 4    

  • อิทธิบาท 4

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก