1

ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

  • รักความเป็นไทย

  • มีคุณธรรมจริยธรรม

  • ใฝ่เรียนรู้

  • อยู่อย่างพอเพียง

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก