1

ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

  • รักความเป็นไทย

  • มีคุณธรรมจริยธรรม

  • ใฝ่เรียนรู้

  • อยู่อย่างพอเพียง

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก