1

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้สื่อข้อใดไม่ถูกต้อง

  • ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • สัมพันธ์กับความเดิมของผู้เรียน

  • สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทเรียน

  • สอดคล้องกับความต้องการของผู้สอน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก