1

ข้อใดคือความหมายของหลักสูตร

  • ความรู้ ทักษะกระบวนการที่จัดให้ผู้เรียนทุกคนในโรงเรียนเท่ากัน

  • ความรู้ของครูทั้งมวลที่จัดให้ผู้เรียน

  • ประสบการณ์ทั้งมวลที่โรงเรียนจัดให้ผู้เรียน

  • ประสบการณ์ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก