1

ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร

  • ความสามารถในการสื่อสาร

  • ความสามารถในการการวิเคราะห์ขั้นสูง

  • ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

  • ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก