1

ข้อใดเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภายในวิชา

  • สอนภาษอังกฤษโดยใช้ทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียนเข้าด้วยกัน

  • สอนเรื่องวัฏจักรสิ่งมีชีวิตให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม

  • สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในวิชาคณิตศาสตร์

  • ครู ก กับครู ข สอนวิชาเดียวกันมอบหมายให้นักเรียนทำงานอย่างเดียว

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก