1

ข้อใดเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญน้อยที่สุด

  • ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้

  • ผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมตามที่ครูอธิบายเป็นขั้นเป็นตอน

  • ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

  • ผู้เรียนต้องได้ปฏิบัติจริงเน้นผลงานและกระบวนการ

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก