1

ข้อใดคือการคิดวิเคราะห์

  • ท่องสูตรคูณได้

  • เข้าใจวิธีการแก้สมการ

  • จำแนกองค์ประกอบต้นไม้ได้

  • นำวิธีการบวกลบไปใช้ในชีวิตประจำวัน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก