1

ข้อใดคือคุณลักษณะทางสติปัญญา

  • . พุทธิพิสัย

  • จิตพิสัย

  • ทักษะพิสัย

  • สมาธิพิสัย

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก