1

ผู้เรียนสามารถสร้างโจทย์คณิตศาสตร์ได้สอดคล้องกับข้อใด

  • การนำไปไปใช้

  • การวิเคราะห์

  • การสังเคราะห์

  • การประเมินค่า

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก