1

ข้อใดเกี่ยวข้องกับหลังสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  • มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล

  • มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์

  • มีโครงสร้างที่แน่นอน

  • หลักสูตรสำหรับการศึกษาในระบบเท่านั้น

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก