1

จุดเน้นของหลักสูตรแกนกลางฯ 2551  กำหนดสิ่งใด เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน

  • สมรรถนะสำคัญ

  •  คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์

  • วิสัยทัศน์        

  • สาระการเรียนรู้แกนกลาง

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก