1

จุดเน้นของหลักสูตรแกนกลางฯ 2551  กำหนดสิ่งใด เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน

  • สมรรถนะสำคัญ

  •  คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์

  • วิสัยทัศน์        

  • สาระการเรียนรู้แกนกลาง

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก