1

รายวิชาพื้นฐานในหลักสูตรสถานศึกษากำหนดมาจากสิ่งใด

  • สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

  • จุดหมายของหลักสูตรแกนกลาง

  • คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลาง

  • มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก