1

การตั้งชื่อรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม ควรสอดคล้องกับข้อใด

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้

  • สะท้อนถึงจุดเน้นและเนื้อหาสาระที่สอน

  • ตามระดับความยากง่ายของสิ่งที่สอนในรายวิชานั้น

  •  ถูกทุกข้อ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก