1

ข้อมูลในส่วนใดช่วยให้ครูผู้สอนทราบถึงเป้าหมายโดยรวมของสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน

  • คำอธิบายรายวิชา

  •  วิสัยทัศน์

  • โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

  • ผลการเรียนรู้

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก