1

วิสัยทัศน์ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 ปรากฏในส่วนใดของหลักสูตรสถานศึกษา

  • โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

  • ส่วนนำ

  • คำอธิบายรายวิชา

  • เกณฑ์การวัดประเมินผลและจบหลักสูตร

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก