1

วิสัยทัศน์ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 ปรากฏในส่วนใดของหลักสูตรสถานศึกษา

  • โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

  • ส่วนนำ

  • คำอธิบายรายวิชา

  • เกณฑ์การวัดประเมินผลและจบหลักสูตร

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก