1

ข้อใดเป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน

  • หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521

  • หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

  • หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช  2533

  • หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก