1

ระบุสิ่งใดที่ผู้เรียนพึงรู้และพึงปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของนักเรียน

  • มาตรฐานการเรียนรู้

  • ตัวชี้วัด

  • สาระการเรียนรู้

  • คุณลักษณะอันพึงประสงค์

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก