1

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ผลการประเมินอย่างไร

  • ผ่าน และไม่ผ่าน

  • ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

  • ยอดเยี่ยม ดีมาก ผ่าน ไม่ผ่าน   

  • ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก