1

หากท่านได้รับแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยท่านจะทำอะไรเป็นสิ่งแรกในการจัดการเรียนรู้

  • กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

  • ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

  • ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล

  • ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก