1

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ผู้สอนต้องศึกษาสิ่งใดให้เข้าใจ แล้วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้

  • หลังสูตรแกนกลางฯ 2551

  • หลักสูตรสถานศึกษา

  • กรอบสาระท้องถิ่น

  • แผนการศึกษาแห่งชาติ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก