1

ระดับการศึกษาใดที่มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ

  • ก่อนประถมศึกษา        

  • ประถมศึกษา

  • มัธยมศึกษาตอนต้น

  •  มัธยมศึกษาตอนปลาย

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก