1

ข้อใดคือตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ

  • ตัวชี้วัดชั้นปี     

  • ตัวชี้วัดช่วงชั้น

  • คำอธิบายรายวิชา

  • ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก