1

สิ่งใดที่นำไปใช้กำหนดเนื้อหา จัดหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน เป็นเกณฑ์สำคัญในการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน

  • ตัวชี้วัด

  • มาตรฐานการเรียนรู้

  • วิสัยทัศน์

  • จุดหมาย

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก