1

ข้อใดไม่ใช่จุดหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  • มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

  • มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต

  • ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  • ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก