1

ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับ เกณฑ์การจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

  • ได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร จำนวน 77 หน่วยกิต

  • ได้หน่วยกิจตลอดหลักสูตรจำนวน 81 หน่วยกิต

  • เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต

  • เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก