1

ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับ เกณฑ์การจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

  • ได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร จำนวน 77 หน่วยกิต

  • ได้หน่วยกิจตลอดหลักสูตรจำนวน 81 หน่วยกิต

  • เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต

  • เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก