1

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่องค์ประกอบของการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

  • การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน

  • การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  • การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  • การประเมินสมรรถนะสำคัญ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก