1

การจัดระดับการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือข้อใด

  • ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

  • ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

  • ประถมศึกษาตอนต้น  ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

  • ก่อนประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก