1

มีองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  • วิสัยทัศน์

  • ตัวชี้วัด

  • สาระการเรียนรู้

  • มาตรฐานการเรียนรู้

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก