1

หลักการที่สำคัญที่สุดในการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญคืออะไร

  • จุดมุ่งหมายและหลักการของหลักสูตร

  • ตัวชี้วัด

  • คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  • มาตรฐานการเรียนรู้

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก