1
visibility

“ตรรกวิทยา คือ วิชาว่าด้วยกฎเกณฑ์การใช้เหตุผล ผู้ที่รู้จักใช้ประโยชน์จากตรรกวิทยาทุกคนเป็นผู้มีเหตุผล ผู้มีเหตุผลทุกคนไม่เป็นผู้เข้าใจผิดง่าย ผู้เข้าใจผิดง่ายทุกคนเป็นผู้หาความสุขได้ยาก” ข้อใดสอดคล้องกับ ข้อความข้างต้น

  • ไม่มีผู้หาความสุขได้ยากคนใดเป็นผู้มีเหตุผล

  • ผู้มีเหตุผลทุกคนเป็นผู้รู้จักใช้ประโยชน์จากตรรกวิทยา

  • ไม่มีผู้รู้จักใช้ประโยชน์จากตรรกวิทยาคนใดเป็นผู้เข้าใจผิดง่าย

  • ผู้รู้จักใช้ประโยชน์จากตรรกวิทยาบางคนไม่เป็นผู้หาความสุขได้ยาก

เฉลย สังเกตจากประโยค “ ผู้ที่รู้จักใช้ประโยชน์จากตรรกวิทยาทุกคนเป็นผู้มีเหตุผล ผู้มีเหตุผลทุกคนไม่ เป็นผู้เข้าใจผิดง่าย” ซึ่งสอดคล้องกับประโยคที่ว่า “ไม่มีผู้รู้จักใช้ประโยชน์จากตรรกวิทยาคนใดเป็นผู้เข้าใจผิด ง่าย”

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก