1
visibility

“ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาล แม้รัฐบาลจะทุ่มเท งบประมาณในการพัฒนาประเทศไปเป็นจำนวนมากสักเพียงใด แต่หากขาดความร่วมมือของประชาชนแล้ว งบประมาณจำนวนมหาศาลดังกล่าวก็แทบจะไม่มีประโยชน์ ดังเช่นในอดีต ประเทศเวียดนามใต้ เมื่อครั้ง สงครามเย็น แม้รัฐบาลจะได้รับเงินสนับสนุนจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อมาจัดสรรงบประมาณมากสักเพียงใด แต่คนประเทศขาดความร่วมมือส่งผลให้การพัฒนาไม่เกิดผล” ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใด

  • ความล้มเหลวของการพัฒนาประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาล

  • ความล้มเหลวของการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาล

  • การขาดความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเป็นสาเหตุของความล้มเหลวในการพัฒนาประเทศ

  • การขาดความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเป็นสาเหตุของความสำเร็จของการพัฒนาประเทศ

เฉลย  ข้อสรุปที่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น คือ ความสําเร็จของการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับความร่วมมือ ระหว่างประชาชนกับรัฐบาล

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก