1
visibility

“การพัฒนาชนบทมีความจําเป็นและสำคัญยิ่งสำหรับประเทศไทย เพราะสภาพชนบทของเรายังต้องการพัฒนา ในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินทำกิน การประกอบอาชีพ ความเป็นอยู่ ปัญหาการขาดการศึกษา และ สาธารณสุขที่เหมาะสม ซึ่งเรื่องต่างๆ เหล่านี้มีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับความยากจน และมักจะเป็นวงจรที่มี ปัจจัยหนึ่งเป็นสาเหตุของอีกปัจจัยหนึ่งเสมอ” ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น

  • การพัฒนาชนบทมีความจําเป็นมากสำหรับจังหวัดที่ยากจนของประเทศไทย

  • การพัฒนาชนบทมีความสำคัญมากสำหรับท้องที่ที่ยากจนและขาดแคลน

  • การพัฒนาชนบทมีความสำคัญมากและต้องทำไปพร้อมๆ กันกับการพัฒนาการศึกษา

  • การพัฒนาชนบทมีความสำคัญมาก และต้องทำไปพร้อมๆ กันกับการพัฒนาด้านอื่น

เฉลย เพราะตามข้อความได้กล่าวถึงว่าความยากจน มีปัญหามาจากการขาดแคลนในหลายๆ ด้าน ดังนั้น การพัฒนาชนบท จะต้องพัฒนาในสิ่งที่เป็นปัญหาไปพร้อมๆ กัน เพราะว่าสิ่งดังกล่าวมีความสัมพันธ์เป็นวงจร ต่อเนื่องกัน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก