1
visibility

“ใจความสำคัญอยู่ในตำแหน่งทั้งตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้าแบบนี้จะมีประโยคใจความสำคัญประโยค ที่หนึ่งขึ้นมาก่อน แล้วตามด้วยประโยคสนับสนุนหรือรายละเอียดและจากนั้นก็ค่อยๆ สรุปรายละเอียดต่างๆ ให้แคบลงในตอนท้ายสุดก็จบลงด้วยประโยคใจความสำคัญอีกครั้งหนึ่งเป็นประโยคใจความสำคัญประโยคที่สอง” ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น

  • ใจความสำคัญส่วนใหญ่อยู่ในตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้า

  • ใจความสำคัญส่วนใหญ่อยู่ในตอนต้นและตอนท้ายของประโยค

  • ใจความสำคัญอยู่ในตำแหน่งทั้งตอนต้น  ตอนกลาง  และตอนท้ายของประโยค

  • ใจความสำคัญจะตามด้วยประโยคสนับสนุนและรายละเอียดต่างๆ เสมอ

เฉลย ใจความสำคัญส่วนใหญ่อยู่ในตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้า

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก